Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Szklar Górnych, pięknej miejscowości położonej wśród pięknych zielonych lasów...

Przejdź do treści

UWAGA: Jeżeli chcecie Państwo zamieścić jakąś ważną informacje w AKTUALNOŚCIACH prosimy o kontakt !

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowowej w Szklarach Górnych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych informuje, że
z powodu uszkodzenia linii telefonicznej do dnia 30 kwietnia br.
w szkole nie działa telefon i łącze internetowe.

W związku z powyższym wszystkie sprawy można załatwiać
jedynie osobiście w godzinach pracy sekretariatu
tj. od 7.00 do 15.00.

Za niedogodności przepraszamy !

Uwaga mieszkańcy! Składanie deklaracji przedłużone do 30 kwietnia br.

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że do dnia 30.04.2013 r. przedłużony został termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć w w/w terminie do Wójta Gminy Lubin pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


Przypomnijmy :

W deklaracji właściciel nieruchomości powinien:
• określić ilość osób zamieszkujących daną nieruchomości,
• określić sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny),
• określić sposób postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji (zagospodarowanie
  w przydomowym kompostowniku lub przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady),
• wyliczyć miesięczną opłatę za gospodarowanie powstającymi na nieruchomości odpadami komunalnymi.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Gminy Lubin w drodze uchwały. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć bez wezwania do Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka6, 59-300 Lubin). Deklaracja powinna być podpisana przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą pełnomocnictwo, które należy dołączyć do deklaracji.


W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Właściciel nieruchomości zamieszkałej po 30.04.2013r. zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W celu ułatwienia mieszkańcom wypełniania deklaracji pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska (budynek 6a, pok. 10) będą udzielać pomocy w prawidłowym wypełnieniu deklaracji.


Autor: J.Ch.

Więcej informacji , tabele wysokości opłat oraz druki deklaracji do pobrania znajdziecie Państwo tutaj


W tej zakładce planowane jest umieszczanie ważnych i bieżących informacji oraz aktualności z życia Szklar Górnych. Chcielibyśmy informować mieszkańców o wydarzeniach, które sie odbyły się lub będa niebawem organizowane u nas lub najbliższej okolicy. Pragniemy również, abyście Państwo mieli także swój własny wkład w redagowanie tego działu. Czekamy więc na informacje od Państwa, dotyczące problemów naszej miejscowości. Napiszcie co Was trapi, męczy lub irytuje, co można zmienić żeby mieszkało i żyło nam się tu lepiej,  zdrowiej i przyjemniej. Czekamy na Państwa sygnały, wiadomości i informacje.

Wróć do spisu treści